http://dtcd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าหลัก

บุคลากร

บทบาทหน้าที่

 ข้อมูลทั่วไปอำเภอ

 แผนที่อำเภอ

 ข่าวสาร

 กรมการพัฒนาชุมชน

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท11/09/2017
ผู้เข้าชม42,836
เปิดเพจ71,951
สินค้าทั้งหมด1

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด

แผนพัฒนาหมู่บ้าน

การบริหารจัดการครัวเรือน

พัฒนาชุมชนใสสะอาด

เครือข่าย พช.

ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน

ศาสตร์พระราชา

สัมมาชีพชุมชน

รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล VDR/TDR

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

CDD WORK SMART

ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์เด่นชุมชน

iGetWeb.com
AdsOne.com
 

ประชุมคณะกรรมการสตรี

(10/09/2560) | อ่าน 92 ครั้ง
สพอ.ดอนตาล ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ประชุมวางแผนการจัดงานตลาดชุมชน ไทกะเลิง

 
   

ประชุมเตรียมพร้อมตลาดนัดชุมชน

(10/09/2560) | อ่าน 94 ครั้ง
สพอ.ดอนตาล พร้อมด้วย คณะกรรมการตลาดชุมชน ไทกะเลิง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตลาดชุมชน ไทก...

 
   

ประเมินมาตรฐาน มชช.

(10/09/2560) | อ่าน 139 ครั้ง
นายบัญชา เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ร่วมประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน มชช. ปี 2560 ณ ส...

 
 

ติดตามการชำระหนี้กองทุนสตรี

(10/09/2560) | อ่าน 91 ครั้ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุม สพอ.ด...

 
   

ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(10/09/2560) | อ่าน 76 ครั้ง
สพอ.ดอนตาล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ รร.พลอยพาเลซ วันที่ ...

 
   

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

(10/09/2560) | อ่าน 87 ครั้ง
นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นว.พช.ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอดอนตาล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระ...

 
 

สพอ.ดอนตาลต้อนรับ พอ.

(10/09/2560) | อ่าน 133 ครั้ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล พร้อมเครือข่าย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอนตาล ให้การต้อนรับนายวันั...

 
   

ต้อนรับพัฒนาการอำเภอย้ายใหม่

(10/09/2560) | อ่าน 83 ครั้ง
นายวินัย รัญดร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอดอนตาล รายงานตัวปฏิบัติหน้าท...

 
   

ประชุมหัวหน้ากลุ่ม พอ

(10/09/2560) | อ่าน 143 ครั้ง
นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นว.พช. รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอดอนตาล ประชุมประจำเดือนหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ...

 
 

กิจกรรมวาระแห่งชุมชน

(28/08/2560) | อ่าน 89 ครั้ง
สพอ.ดอนตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอดอนตาล ร่วมกิจกรรม ประกาศวาระแห่งชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอ...

 
   

ร่วมกิจกรรมวันที่ 12 ส.ค.60

(28/08/2560) | อ่าน 131 ครั้ง
สพอ.ดอนตาล ร่วมกิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2560 และร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านโพนสว่...

 
   

ติดตามการดำเนินงาน

(28/08/2560) | อ่าน 71 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนสสะอาด การชับเคลื่อนการดำเนินงา...

 
 

ประชุมถนนคนเดิน

(24/04/2560) | อ่าน 96 ครั้ง
อำเภอดอนตาลจัดประชุมคณะทำงานถนนครเดิน ตลาดนัดชุมชนดอนตาล ถิ่นไทยกะเลิง

 
   

กิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนเด็ก

(24/04/2560) | อ่าน 96 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ร่วมกับผู้นำสตรี เครือข่าย

 
   

กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน

(24/04/2560) | อ่าน 116 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน

 
 

มอบวัสดุครัวเรือน

(24/04/2560) | อ่าน 113 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล มอบวัสดุปัจจัยการผลิตแก่ครัวเรือนยากจน

 
   

จังหวัดเคลื่อนที่

(24/04/2560) | อ่าน 97 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาลร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา อ.ดอนตาล จังหวัดมุ...

 
   

อบรมประชาสัมพันธ์

(18/01/2560) | อ่าน 95 ครั้ง
อบรมประชาสัมพันธ์เชิงแลยุทธ์

 
 

ประชุมสัมมาชีพชุมชนจังหวัด

(18/11/2559) | อ่าน 97 ครั้ง
นายมีชัย นาใจดี พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายนางวิไลวรรณ เรืองเทศ และนายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒน...

 
   

มอบผ้าห่ม

(18/11/2559) | อ่าน 96 ครั้ง
นายมีชัย นาใจดี พัฒนาการอำเภอดอนตาล ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มไทยเบฟ ณ หอประชุมอำเภอดอนตาล

 
   

ประชุมพัฒนาการอำเภอ

(18/11/2559) | อ่าน 90 ครั้ง
นายมีชัย นาใจดี พัฒนาการอำเภอดอนตาล ร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่่ม ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ...

 
 

ประชุมคัดเลือกคณะทำงานสตรีจังหวัด

(16/11/2559) | อ่าน 86 ครั้ง
นายมีชัย นาใจดี พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมาย นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมปร...

 
   

จัดทำหลักสูตรกิจกรรมกรมฯ

(16/11/2559) | อ่าน 89 ครั้ง
วันที่ 11 พ.ย.59 นายมีชัย นาใจดี พอ.ดอนตาล มอบหมายให้นางทัศวรรณ ชิณวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ...

 
   

ประชุมถนนคนเดิน

(17/10/2559) | อ่าน 91 ครั้ง
สพอ.ดอนตาลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เทศบาลตำบลดอนตาล จัดประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานต...

 
 

มอบหุ้นประชารัฐภาครัฐ

(17/10/2559) | อ่าน 87 ครั้ง
นายมีชัย นาใจดี รกท.พอ.ดอนตาล ร่ยมประชุมการระดมหุ้นประชารัฐรักสามัคคีและเป็นตัวแทนมอบหุ้นประชารัฐแทน...

 
   

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

(17/10/2559) | อ่าน 140 ครั้ง
นายมีชัย นาใจดี รกท.พอ.ดอนตาลร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2559

 
   

สมาชิก สอพช.

(17/10/2559) | อ่าน 163 ครั้ง
สพอ.ดอนตาลร่วมกิจกรรมสมาชิกสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน

 
 

54 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

(17/10/2559) | อ่าน 139 ครั้ง
สพอ.ดอนตาล ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบ 54 ปี

 
   

ประชุุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(25/09/2559) | อ่าน 85 ครั้ง
วันที่ 22 ก.ย.2559 สพอ.ดอนตาล ร่วมกับผู้นำสตรี อำเภอดอนตาล ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒ...

 
 
view

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view